Điều Không Thể Giết Ta - What Doesn’T Kill You

Chia sẻ 6.6/10

Tóm tắt:

Paulie và Brian là những người bạn từ thưở nhỏ. Họ cùng lớn lên và vật lộn để tồn tại trên những con... Mở rộng

Thông tin: