Không Gì Ngoài Sự Thật - Nothing But The Truth

Chia sẻ 7.2/10

Tóm tắt:

Rachael - một nữ nhà báo trong một lần vô tình đã biết được một bí mật chính trị. Cô đã cho đăng bài... Mở rộng