Thiên Cơ Biến II: Hoa Đô Đại Chiến - The Twins Effect II

Chia sẻ 5.8/10

Tóm tắt:

Câu chuyện xảy ra ở 1 vương quốc mà phụ nữ nắm quyền còn đàn ông chỉ là nô lệ. Dân gian đồn rằng chu... Mở rộng